Skip to main content

Plugin development

Important notes#

Маш олон плагин ууд байх тул өөрсдийн плагиндаа тохирсон давхцахгүй нэр сонгох шаардлагатай. Уг нэр нь api ийн graphql query, mutation ээс эхлээд маш олон газар ашиглагдана.

 • plugin нэр нь зөвхөн жижиг үсгүүдээс бүрдсэн байх ёстой. Ямар нэг тусгай тэмдэгт, хоосон зай байж болохгүй
 • Бүх graphql type, query, mutation заавал plugin нийхаа нэрээр эхэлсэн байх ёстой
 • Бүх database collection ийн нэрүүд заавал plugin нийхаа нэрээр эхэлсэн байх ёстой
 • UI ийн routes буюу url ууд нь заавал plugin ний нэрээр эхэлсэн байх ёстой

Installing erxes#

Erxes ийг ажилуулахын тулд доорх software уудыг суулгасан байх шаардлагатай

 1. Татах
git clone [email protected]:erxes/erxes.git
 1. federation branch руу шилжих
git checkout federation
 1. node modules суулгах
cd erxes
yarn install
 1. pm2 суулгах
sudo npm install -g pm2

Installing dependencies using docker#

docker-compose.yml file ийг доорх агуулгатайгаар үүсгэнэ

version: '3.6'
services:
mongo:
hostname: mongo
image: mongo:4.0.10
# container_name: mongo
ports:
- "27017:27017"
networks:
- erxes-net
healthcheck:
test: test $$(echo "rs.initiate().ok || rs.status().ok" | mongo --quiet) -eq 1
interval: 2s
timeout: 2s
retries: 200
command: ["--replSet", "rs0", "--bind_ip_all"]
extra_hosts:
- "mongo:127.0.0.1"
volumes:
- ./data/db:/data/db
redis:
image: 'redis'
# container_name: redis
# command: redis-server --requirepass pass
ports:
- "6379:6379"
networks:
- erxes-net
rabbitmq:
image: rabbitmq:3.7.17-management
# container_name: rabbitmq
restart: unless-stopped
hostname: rabbitmq
ports:
- "15672:15672"
- "5672:5672"
networks:
- erxes-net
# RabbitMQ data will be saved into ./rabbitmq-data folder.
volumes:
- ./rabbitmq-data:/var/lib/rabbitmq
networks:
erxes-net:
driver: bridge

Тэгээд уг файл байгаа хавтас дотороо

docker-compose up -d

Plugin api#

api хэсэг нь дээр хөгжүүлэлт хийхийн тулд доорх технологуудийг эзэмшсэн байх шаардлагатай.

api хавтас үүсгэх

cd erxes
yarn create-plugin-api demo

Plugin ui#

ui хэсэг нь дээр хөгжүүлэлт хийхийн тулд доорх технологуудийг эзэмшсэн байх шаардлагатай.

ui хавтас үүсгэх

cd erxes
yarn create-plugin-ui demo

Running#

cd erxes/cli
yarn install

configs.json файлыг доорх байдлаар засна

{
"jwt_token_secret": "token",
"client_portal_domains": "",
"elasticsearch": {},
"redis": {
"password": "pass"
},
"mongo": {
"username": "",
"password": ""
},
"rabbitmq": {
"cookie": "",
"user": "",
"pass": "",
"vhost": ""
},
"plugins": [
{
"name": "demo", "ui": "local"
}
]
}

Үүний дараа

cd packages/gateway
yarn dev

ctl + c дарж зогсоогоод

cd ../../cli

Ubuntu дээр

./bin/erxes.js dev --bash --deps

Mac дээр

./bin/erxes.js dev --deps

Комманд өгж асаана

UI configs#

UI ийн navigation хэсэгт шинэ цэс харуулхын тулд

 1. packages/plugin-demo-ui/src/configs.js файлын menus хэсэгт шинэ блок нэмнэ
menus: [
{
text: 'Demos',
to: '/demos',
image: '/images/icons/erxes-18.svg',
location: 'settings',
scope: 'demo'
},
{
text: 'Demo new menu',
to: '/demos-new',
image: '/images/icons/erxes-18.svg',
location: 'mainNavigation',
scope: 'demo'
}
]
 1. packages/plugin-demo-ui/src/routes.tsx дараах байдлаар засна
import asyncComponent from '@erxes/ui/src/components/AsyncComponent';
import React from 'react';
import { Route } from 'react-router-dom';
const List = asyncComponent(() =>
import(/* webpackChunkName: "List - Demos" */ './containers/List')
);
const New = asyncComponent(() =>
import(/* webpackChunkName: "List - Demos" */ './containers/New')
);
const demos = ({ history }) => {
return <List history={history} />;
};
const demoNew = ({ history }) => {
return <New />;
};
const routes = () => {
return (
<>
<Route path="/demos/" component={demos} />;
<Route path="/demos-new/" component={demoNew} />;
</>
);
};
export default routes;
 1. packages/plugin-demo-ui/src/containers/New.tsx файлыг дараах агуулгатай үүсгээрэй
import React from 'react';
import New from '../components/New';
class NewContainer extends React.Component {
render() {
return <New {...this.props} />;
}
}
export default NewContainer;
 1. packages/plugin-demo-ui/src/components/New.tsx файлыг дараах агуулгатай үүсгээрэй
import React from 'react';
class New extends React.Component {
render() {
return (
<div>New</div>
);
}
}
export default New;
./bin/erxes.js dev --ignoreRun

Installing dependencies using home brew#

 1. redis
brew update
brew install redis
brew services start redis
 1. rabbitmq
brew update
brew install rabbitmq
brew services start rabbitmq
 1. mongodb
brew tap mongodb/brew
brew update
brew install [email protected]
brew services start [email protected]
Last updated on by BatAmar Battulga